సత్ సమాజ నిర్మాణం తమ కర్తవ్యంగా భావిస్తూ  నేను సైతం సమాజం కోసం అంటూ ప్రతి విద్యార్థి, యువతి, యువకుడు ,మహిళా, పురుషుడు, రైతు ,ఉద్యోగి , వ్యాపారి , మరియు ప్రతి ఒక్కరిని ఈ నేను సైతం మిషన్ లో బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకు నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. 

I Invite every student, Boy and Girl, Man and Woman, Farmer, Business Man and Employee and Everyone in the Society to join and take responsibility in this Mission Nenu Saitham (I too take part) to build an Ideal and  Truthful Society.

HUGE TITLE

We Need Your Support Today!

సత్ సమాజ నిర్మాణం తమ కర్తవ్యంగా భావిస్తూ నేను సైతం

సమాజం కోసం అంటూ ప్రతి విద్యార్థి, యువతి, యువకుడు ,మహిళా,పురుషుడు, రైతు, ఉద్యోగి , వ్యాపారి , మరియు ప్రతి ఒక్కరిని ఈ "నేను సైతం" మిషన్ లో బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకు నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను.

Home

Email: nenusaithamsamajamkosam@gmail.com

Phone: 93 93 92 92 13 , 80 08 05 32 30

Registered : 65/2019

© 2019 by  Nenu Saitham Samajam Kosam.|  Terms of Use  |   Privacy Policy